GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Hotel du Théâtre en de door Hotel du Théâtre aangeboden dienstverlening. Hotel du Théâtre behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Hotel du Théâtre.

algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen. Deze voorwaarden worden vermeld op de website. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Hotel du Théâtre, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3.

De hotelhouder is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt.

Artikel 4.

Aan de klant wordt een factuur gestuurd bij betaling van de hoofdsom bij het inchecken in het hotel. Indien bij het uitchecken nog niet betaald is, worden alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 5.

Bij inbreuken op de huisregels kan Hotel du Théâtre boetes opleggen. Voor roken in het gebouw is dat vastgesteld op 250 euro per inbreuk en kan het recht tot toegang per direct ontzegt worden. Indien er schade is aangebracht aan het gebouw, zal de gast dit moeten betalen. Hier geldt geen maximumbedrag. In extremis zal de lokale politie opgebeld worden om te bemiddelen.

Feestvierende jongeren worden niet toegelaten in het hotel. Daarnaast zal iedereen die geen respect toont voor de nachtrust van de andere gasten vriendelijk gevraagd worden om het hotel per direct te verlaten zonder terugbetaling van de overige nachten.

Artikel 6.

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brugge en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7 - annuleringsvoorwaarden

De standaard annuleringsvoorwaarden – flexible rate tot 5 kamers;

Bij een annulatie binnen de 48 u voor aankomst is 100 % van de reservering verschuldigd.  Bij een no show is 100 % van de reservatiewaarde verschuldigd.

De non-refundable rate:

Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien U niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

Artikel 8 – Groepsreservaties

Wanneer 5 of meer kamers geboekt worden, samen of in verschillende reserveringen, gelden er andere regels. Hierbij kan U gratis annuleren tot 1 week op voorhand. Daarna is de totale som verschuldigd.

Artikel 9

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan Hotel du Théâtre de gegevens zal opnemen. Deze geldt als waarborg. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, ontbijt, ..) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Departement Internationaal Vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Departement Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be